Aktualności

Informacja o stypendium socjalnym (szkolnym) na rok szkolny 2020/2021

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, które nie przekraczają 528 zł na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Wnioski można składać w terminie od 1 do 15 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej – II piętro pokój 213.


Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.


Dochody netto powinny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2020 r.


W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz
z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (Zał.1).


Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. W takim przypadku wniosek powinien złożyć pełnoletni uczeń.


Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego. Faktury i rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.


Świadczenie wychowawcze „500+” i „300+” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.


Przed przystąpieniem do wypełnienia WNIOSKU należy zapoznać się z instrukcją 1 – str. 2 wniosku.


Dokumenty do pobrania na stronie UM Poniatowa, w punkcie informacyjnym w UM Poniatowa lub w pok. 213 – II p. Urząd Miejski w Poniatowej.