Aktualności

Informacja o możliwości pozyskania środków na montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych

Burmistrz Poniatowej zawiadamia Mieszkańców, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.
Wstępny szacunkowy koszt wykonania jednego zestawu instalacji na budynku mieszalnym wynosi:

1) Kolektorów słonecznych szt.2: ok 12 000,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): 10 200,00 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 1 800,00 zł + grzałka we własnym zakresie – koszt 200,00 zł.

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8% lub 23%) oraz 8% lub 23% VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie.
2) Paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW: ok. 18 000,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (70%): 12 600,00 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (30%): 5 400,00 zł

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8% lub 23%) oraz (8% lub 23%)VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie.

Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego będzie wynikać  z rzeczywistych nakładów na realizację zadania i zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Poniatowa.
Ramowy harmonogram działań w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  1. zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą:
    do dnia 30 czerwca 2019 roku,
  2. wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku: lipiec-sierpień 2019 roku,
  3. w razie potrzeby spotkanie informacyjne z zainteresowanymi: czerwiec 2019 roku,
  4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, rzeczowa realizacja projektu lata 2020-2021.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji wraz z ankietą w Punkcie Obsługi Interesnta Urzędu Miejskiego w Poniatowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe w ramach RPO WL na lata 2014-2020, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

Formularz deklaracji i ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.um.poniatowa.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pok. 201

Regulamin

Ankieta_instalacje_fotowoltaiczne

Ankieta_kolektory

DEKLARACJA fotowoltaika

DEKLARACJA kolektory