Aktualności

Informacja dotycząca montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, zapraszam mieszkańców Gminy Poniatowa, którzy złożyli ankiety i deklaracje
o dofinansowanie w/w instalacji w ramach konkursu  4.1 RPO WL 2014-2020 o stawienie się do Urzędu Miejskiego w Poniatowej w dniach 09.05.2016 r. – 20.05.2016 r. w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości na cele realizacji projektu.

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy:

 1. Dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane instalacje solarne lub fotowoltaiczne – tj. kopia aktu własności lub odpis zwykły księgi wieczystej.

W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą podpisać umowę użyczenia.

Umowę użyczenia należy podpisać w terminie 09.05.2016 r. – 20.05.2016 r.
 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pok. 202 lub 203.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy osób ubiegających się o dofinansowanie inwestycji.

Podstawowe zasady udziału w Projekcie:

 1. Budynek, dla którego będzie montowana instalacja jest oddany do użytkowania.
 2. Instalacja solarna/fotowoltaiczna wykorzystana będzie wyłącznie na potrzeby mieszkaniowe.
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
 4. Użyczający zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do projektu
  w wysokości ok. 15 % całej wartości zestawu kolektorów słonecznych oraz ok. 35 % zestawu fotowoltaicznego. Koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu zostanie określony w odrębnej umowie przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 5. Moc instalacji fotowoltaicznej została dopasowana przez wykonawcę dokumentacji technicznej na podstawie zapotrzebowania i rocznego zużycia energii.
 6. Wielkość instalacji kolektorów słonecznych została zweryfikowana na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– rodziny do 4 osób – 2 panele solarne, zasobnik 200 litrów wody,

– rodziny powyżej 4 osób – 3 panele solarne, zasobnik 300 litrów wody,

 1. Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest.
 2. Nie dopuszcza się montażu zasobnika na wodę w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia spada poniżej 0ºC.

Wzory umów do pobrania:

Umowa Użyczenia- SOLARY

Umowa Użyczenia- FOTOWOLTAIKA