Aktualności

Informacja dla pracodawców, którzy złożyli wniosek o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przypomina o trwającym naborze wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie tej pożyczki zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub w formie papierowej – do skrzynki nadawczej w siedzibie PUP w Opolu Lubelskim, Oddziale PUP w Poniatowej lub drogą pocztową na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14-16,
24-300 Opole Lubelskie

komplet dokumentów, tj.:
1) wniosek;
2) umowa pożyczki w formie pdf;
3) pełnomocnictwo, jeśli jest udzielone;
4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca, który do dnia 07.04.2020r. złożył do urzędu pracy wniosek o udzielenie pożyczki bez formularza informacji o pomocy publicznej zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujący dokument celem otrzymania pożyczki.

W przypadku pytań informacje udzielane są pod nr tel.: 81 827 73 50, 81 827 72 90, 81 827 73 57

https://opolelubelskie.praca.gov.pl/-/12042476-informacja-dla-pracodawcow-ktorzy-zlozyli-wniosek-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow