Aktualności

II Konsultacje Społeczne za nami – co nowego?

W Centrum Kultury Promocji i Turystyki 31 stycznia 2017 roku odbyły się II konsultacje społeczne, zorganizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program  Rewitalizacji – szansa na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Poniatowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej na czele z Burmistrzem Poniatowej Panem Zygmuntem Wyroślakiem.

W pierwszej części spotkania krótko podsumowano dotychczasowe spotkania konsultacyjne i ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców. Dużą uwagę skupiono na wnikliwym przedstawieniu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa. Omówiono również typy projektów rewitalizacyjnych, do których mogą aplikować m.in. przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe, instytucje pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Wpisanie danego projektu do LPR zwiększa możliwość otrzymania dofinansowania w ramach konkursu. Propozycje projektów do 17 lutego 2107 roku można jeszcze zgłaszać na specjalnej karcie projektu dostępnej na naszej stronie internetowej (KLIK i KLIK).

W drugiej części spotkania odbyła gra „Future city game”, podczas której uczestnicy otrzymali karty rozmowy zawierające cele z 5 sfer; społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Podczas gry omawiana była po kolei każda sfera. Osoby posiadające kartę danej sfery wypowiadały się jakie działania są dla nich najważniejsze. Następnie kartę rozmowy wyświetlano na slajdzie, aby każdy uczestnik spotkania mógł wypowiedzieć się na temat potrzeb w określonej sferze. Efektem gry było zapisanie propozycji mieszkańców na tablicy flipchart i skonfrontowanie ich z sugestiami ekspertów.

Podczas spotkania zaprezentowano również dwa modele 3D; Strefy turystyczno- rekreacyjnej i Strefy Przemysłowej, przedstawiające stan obecny Poniatowej.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu. Wszelkie pomysły i koncepcje zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego i finalnego dokumentu, jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2013-2023.

Dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się postępem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz samym dokumentem na naszej stronie internetowej powstała specjalna zakładka „Rewitalizacja”. W tym miejscu dostępne są wszystkie pliki do pobrania i relacje w przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu.