Aktualności

Gminne inwestycje – podsumowanie 2016 roku

W Gminie Poniatowa w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej wykonano:


 

 • Przebudowę mostu z kładkami na rzece Poniatówka wraz z dojazdami do mostu km 0+132,60 drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Opolskim. Wartość zadania ogółem: 1 794 550,83 zł. Udział Gminy Poniatowa: 448 638,00 zł. Udział Powiatu Opolskiego: 448 638,00 zł. Środki rezerwy Ministra Infrastruktury: 897 275,00 zł.
 • Modernizacja i przebudowa ul. Fabrycznej. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego dla konduktów żałobnych o długości 162 m, chodnika, ścieżki rowerowej (I etap inwestycji). Druga część inwestycji jest kontynuowana w 2017 roku i obejmuje m.in: wykonanie nowej nawierzchni, plantowanie zieleńców, oznakowanie pionowe i poziome, zatokę przystankową i remont pozostałych chodników i zjazdów. Wartość zadania ogółem: 308 134,33 zł. Udział Gminy Poniatowa: 154 067,00 zł. Udział Powiatu Opolskiego: 154 067,33 zł.
 • Nawierzchnia asfaltowa o długości 175 m, na ulicy Lawendowej (osiedle Henin) w Poniatowej. Koszt inwestycji: 138 982,59 zł.
 • Przedłużenie ulicy Konwaliowej do drogi wojewódzkiej, od parkingu przy ulicy Krokusowej o długości 220 m. Koszt inwestycji: 108 190,86 zł.
 • Prace związane z uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Henin, obejmujące aktualizację użytków dla działek pod drogi, budowę sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego a także nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji: 56 630,87 zł.
 • Droga dojazdowa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. 11 Listopada,  na odcinku 74 m. Koszt inwestycji: 33 519,11 zł.
 • Przebudowa zatoki postojowej przy ul. 1 Maja. Utworzono 6 miejsc parkingowych długości 13,8 m i szerokości 4,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji: 30 367,36 zł.
 • Zabruki pod tzw. gniazda śmieciowe na ul. Przechodniej i Wesołej. Wartość zadania: 14 700,00 zł.
 • Zabruki i remont starych chodników, m.in. na terenie parku oraz wzdłuż ul. Nałęczowskiej. Łącznie wyremontowano 52 m² chodników. Wartość zadania: 6 300,00 zł.
 • Nowe chodniki o łącznej długości ok 200 m przy ul. Żeromskiego i ul. Słonecznej. Wartość zadania: 28 380,00 zł

W zakresie infrastruktury drogowej i mostowej na terenie wiejskim wykonano:


 

 • Przebudowa drogi gminnej nr 108062L w miejscowości Kraczewice Prywatne. Koszt inwestycji: 936 473,52 zł. Kwota dofinansowania z UE (PROW 2014-2020): 563 551,00 zł.
 • Droga w Poniatowej Kolonii, na odcinku 625 m. Koszt inwestycji: 113 695,60 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Niezabitów, na odcinku 340 m. Koszt inwestycji: 108 617,25 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel na odcinku długości 600 mb w miejscowości Dąbrowa Wronowska. Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem Opolskim. Wartość zadania ogółem: 376 291,70 zł. Udział Gminy Poniatowa: 94 073,00 zł. Udział Powiatu Opolskiego: 94 072,70 zł. Środki z rezerwy Ministra Infrastruktury: 188 146,00 zł.
 • Skrzyżowanie w Kraczewicach Rządowych, na odcinku 182 m. Koszt inwestycji: 49 592,60 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w Kraczewicach Rządowych. Dobudowano fragment nawierzchni wraz z odwodnieniem na odcinku 70 m, łączącym drogę dojazdową z drogą powiatową Poniatowa- Szczuczki. Koszt inwestycji: 40 622,78 zł.
 • Dokumentacja techniczna za kwotę 4 929,00 zł, do inwestycji związanej z przebudową nawierzchni asfaltowej w Wólce Łubkowskiej na odcinku ok. 700 m.

W zakresie pozostałych inwestycji infrastrukturalnych:


Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi: 112 873,50 zł. Poniesiono wydatki na: dokumentację techniczną sieci wodociągowej z przyłączami o dł. 21 000 m w miejscowościach: Niezabitów, Fiodorówka, Obliźniak, Zofianka, projekt oświetlenia terenu, analizę techniczno-ekonomiczą, mapy pod ujęcie wody, aktualizację użytków gruntowych, a także  wykonano dokumentację niezbędną do przebudowy stacji uzdatniania wody.

 

W zakresie infrastruktury sportowej:


 

 • Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Poniatowej Wsi”. Wartość zadania: 20 712,50 zł.
 • Zakupiono kosiarkę o mocy 22KM + aerator, który pozwala na lepszą pielęgnację boisk. Wartość zakupu: 15 799,00 zł.
 • Remont krytej pływalni w Poniatowej: Stan techniczny obiektu wymagał wykonania niezbędnych prac m.in. wymiany folii basenu i brodzika, wymiany oświetlenia, modernizacji wentylacji, remontu zbiorników wyrównawczych, wymiana izolacji i piaskowych złóż filtracyjnych. Wartość inwestycji: 473 164,23 zł w tym: Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki: 100 000,00 zł.

 

W zakresie infrastruktury turystycznej i kulturalnej oraz w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE


 

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i pogłębienie stawów oraz zagospodarowanie terenów wokół nich w ramach projektu „Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu”. Wartość zadania: 80 720,00 zł.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej, w tym: projektu budowlanego, studium wykonalności dla projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej poprzez modernizację obiektów”. Wartość zadania: 117 753,70 zł. Wartość projektu ogółem: 4 803 285,88 zł. W tym środki z Unii Europejskiej: 4 036 893,00 zł. W tym środki Gminy Poniatowa: 712 392,88 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 do realizacji na lata 2017-2018.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Eko-Energia w Gminie Poniatowa”. Wartość zadania: 56 508,14 zł. Projekt w zakresie instalacji solarnych otrzymał dofinansowanie na 2017 i 2018 r. w kwocie: 2 739 839,18 zł. Wartość całego zadania: 3 643 249,94 zł.
 • Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wartość zadania: 178 358,89 zł. Projektem termomodernizacji zostaną objęte następujące budynki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej.

 

Inne inwestycje:


 

 • W miejscowości Szczuczki Kolonia. Zakup wiaty przystankowej. Wartość zadania: 4 019,00 zł.
 • Wykonanie i montaż trójwymiarowego, modułowego napisu „PONIATOWA” na grobli, koło zbiornika wodnego. Wartość: 64 000,00 zł.
 • Zakup i montaż fontanny, spełniającej podwójną rolę: ozdobną i aeratora. Aerator służy napowietrzaniu wody oraz usunięciu glonów i nieprzyjemnego zapachu. Urządzenie pompuje 54 tys. litrów na godzinę. Wartość zadania: 29 892,00 zł.
 • Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Poniatowa Miasto w kwocie: 6 000,00 zł.
 • Aktualizacja dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa strażnicy OSP w Spławach” w wysokości 4 991,00 zł.
 • Centrum Kultury Promocji i Turystyki – przebudowa holu i łazienek Wartość zadania: 57 118,81 zł.
 • Dom Muzyki w Kraczewicach Zakup instrumentów dętych dla Dziecięcej Orkiestry Dętej Wartość zadania: 24 000,00 zł.

 

Pozostałe zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


 

 • Wydatki związane z przygotowaniem programu rewitalizacji Gminy Poniatowa. Wartość zadania w 2016 r.: 30 783,60 zł. W tym środki z Unii Europejskiej na 2016r.: 18 365,34 zł. Całkowita wartość projektu: 191 349,49 zł. W tym środki z Unii Europejskiej: 172 214,54 zł.
 • Projekt „Seeing and Reading the values” w ramach programu Erasmus plus. Wartość zadania: 9 915,87 zł. W tym środki pochodzące z Unii Europejskiej: 9 915,87 zł. Całkowita wartość zadania: 67 117,64 zł

Dużą cześć zadań udało się zrealizować z udziałem środków z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dotacjom z budżetu Państwa, Wspólnie z Powiatem Opolskim.

Dziękujemy za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań inwestycyjnych w przedstawionym zakresie, w tym: Radzie Miejskiej w Poniatowej, Zarządowi Powiatu i Staroście, Radzie Powiatu, Dyrektorom jednostek organizacyjnych i pracownikom, Kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego i pracownikom.