Aktualności

Gminne inwestycje- podsumowanie 2015 roku

Dnia 31.03.2016 roku Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Poniatowej informacje dotyczącą wykonania Budżetu za 2015 rok w tym wydatków na inwestycje. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. Łącznie w 2015 roku w Gminie Poniatowa wykonano inwestycje i remonty na kwotę 3 554 359,98 zł, z czego 1 189 608,15 zł pochodziło ze środków zewnętrznych. Dużą cześć zadań udało się zrealizować dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dotacjom  z budżetu Państwa.

 

W ramach infrastruktury drogowej i mostowej wykonano:

Na terenie miasta:


 

 • Drogę wewnętrzną na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Wylotowej. Nowa ulica otrzymała nazwę Różanej. Koszt Inwestycji: 210 891,03 zł.

 • Nową nawierzchnię na ul. Leśniczówka, o powierzchni 2853,00 m² (na terenie Gminy Poniatowa). Koszt inwestycji:
  130 206,34 zł.

 • Nawierzchnię asfaltową, z podziałem na miejsca parkingowe na ul. Brzozowej- 2883,39 m². Koszt inwestycji: 92 506, 77 zł.

 • Przebudowano chodnik o całkowitej powierzchni 435 m² na odcinku od ulicy Spacerowej do schodków przy ulicy Nałęczowskiej. Pod ławkami położono nową kostkę oraz wykonano schody i zjazd w Parku Miejskim. Koszt inwestycji: 61 149,05 zł.

 • Parking przy budynku CKPiT i drogę dojazdową do strażnicy. Wartość zadania to: 61 035,15 zł.

 • Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Poniatowa- Kraczewice- Szczuczki przy Kraczewickiej, na który gmina z budżetu przeznaczyła kwotę 45 036,03 zł. Całkowita wartość inwestycji: 84 072,06 zł.

 • Przebudowę drogi połączonej z ulicą Leśniczówka, będącej w zarządzie Gminy Opole Lubelskie, jako pomoc finansowa w kwocie 30 00,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 187 526,77 zł.

 • Przebruki i zabruki chodników z kostki w na terenie miasta. Środki na te cele wydatkowano w łącznej kwocie 216 115,83 zł.

 • Wyremontowano schody przy Szkole Podstawowej w Poniatowej za kwotę 11 799,00 zł.

 • Nową nawierzchnię na ul. Ogrodowej o powierzchni 216 m². Koszt inwestycji: 9 765,44 zł.

 • Rozebrano i wykonano nową kładkę przy zbiorniku wodnym w Poniatowej. Koszt robót i malowania balustrady wyniósł 8 610,00 zł.

 • W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego sfinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej Poniatowa – Niezabitów na odcinku przy ul. Wylotowej o wartości 5 999,85 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 999,71 zł

 

Na terenie wiejskim:


 

 • Budowę drogi gminnej Niezabitów- Wólka Łubkowska. Inwestycja obejmowała m.in. budowę samej nawierzchni, jak też zjazdów, plantowanie zieleńców wraz z obsianiem trawą, roboty wykończeniowe z oznakowaniem pionowym dróg. Była to inwestycja realizowana w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” przy udziale dotacji z budżetu Państwa, w wysokości 872 527,00 zł, oraz w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Poniatowa, a firmą NORDEX Polska Sp. zo.o., która kwotą 100 000,00 zł sfinansowała budowę drogi. Środki z budżetu gminy przekazano w kwocie 797 628,43 zł, a koszt działań realizowanych w 2015 wyniósł 1 770 155,43 zł.

 • Budowę dwóch odcinków dróg gminnych w Kraczewicach Rządowych o łącznej długości 2190 m², pozwalających na dogodny dojazd mieszkańców zabudowań do drogi głównej. Na ten cel przeznaczono kwotę 117 966, 88 zł.

 • Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Poniatowej Kolonii o powierzchni 1 600 m² na kwotę 82 388,17 zł. Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała dotację celową w wysokości 40 000 zł z budżetu Województwa Lubelskiego.

 • Nową nawierzchnię w Obliźniaku, o powierzchni 1540 m². Wartość inwestycji to 58 415,58 zł. zł,

 • W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego w Dąbrowie Wronowskiej połączono część istniejącego chodnika, dobudowując alejkę na odcinku 50 m², o wartości 12 013,84 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 24 027,69 zł.

 

 • W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego w miejscowości Kowala, na odcinku Poniatowa- Niezabitów ułożono chodnik o długości 25 m². Wartość środków z budżetu gminy na tą inwestycję wyniosła 1 949,95 zł, a jej całkowita wartość to
  3 899,91 zł.

Ponadto w ramach przebudowy dróg gminnych i chodników wydatkowano środki m.in. na zakup tłucznia, kruszywa i wiat przystankowych dla sołectw w Poniatowej Wsi i Kowali I. Z remontami nierozłącznie wiązał się transport kruszywa, niwelowanie, znakowanie dróg.

 

W ramach poprawy stanu technicznego budynków gminnych:


 

 • Utworzono Punkt Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego (parter).  W ramach prac budowlanych powstała toaleta m.in. dla osób niepełnosprawnych, wyburzono część ścianek działowych, przebudowano schody, wymieniono drzwi wejściowe, instalację elektryczną i oświetlenie, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, położono nowe posadzki, obniżono sufity i przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Poza pracami remontowymi, w ramach tego zadania zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie potrzebne do pracy osoby niepełnosprawnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 129 333,76 zł. Wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej zrefundowane zostały w ramach Umowy z Urzędem Pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska w kwocie 37 138,72 zł.

 • Wykonano remont pomieszczeń USC w budynku Urzędu Miejskiego, które nie były odnowione od ponad 40 lat. Wyremontowano korytarz, biuro i salę bankietową. Ponadto wymieniono drzwi, kaloryfery, a starą zniszczoną wykładzinę zastąpiły jasne panele podłogowe. Wszystkie remontowe prace realizowane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych co bardzo zmniejszyło ogólne koszty remontu. Na materiały przeznaczono kwotę 7243,11 zł, a na usługę remontową 8018,48 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł 15 261,59 zł.

 • Zmodernizowano świetlicę wiejską oraz wybudowano plac zabaw w miejscowości Zofianka. Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie stolarki okiennej, izolację ścian fundamentowych budynku, ocieplenie ściany zewnętrznej i dachu jak również wykonanie placu zabaw. Ich całkowity koszt wyniósł 91 680,57 zł. Na cześć wydatków gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 53 165,93 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt projektu: 106 315,90 zł.

 • Wyremontowano Kawiarnię Klubową. Zakupiono sprzęt do kuchni oraz odświeżono taras. Koszt inwestycji: 42 000,00 zł.

 • Wykonano remont bieżący poprawiający funkcjonalność i estetykę Centrum Kultury Promocji i Turystyki. Na parterze budynku, w szatni wymieniono blat i założono rolety umożliwiające zamknięcie pomieszczenia, ułożono płytki na schodach oraz na korytarzu I piętra. Dodatkowo odmalowano pomieszczenia, wymieniono oświetlenie sufitowe i drzwi do 7 sal na piętrze. Koszt tych zakupów wyniósł 35 000,00 zł.

 • W ramach realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zadań inwestycyjnych dokonano modernizacji:

– stacji uzdatniania wody na krytej pływalni, poprzez wymianę dwóch energooszczędnych pomp wraz z orurowaniem i montażem nowych przepustnic za kwotę 39 360,00 zł.

-budynku krytej pływalni, polegającej na wymianie 33 okien na energooszczędne, typu PCV za kwotę 18 850,00 zł.

– pomostu nad zalewem, poprzez wykonanie nowej warstwy konstrukcyjnej powierzchni i zabezpieczenie spodu pomostu systemem Atlas, za kwotę 51 499,72 zł.

 • W Domu Muzyki w Kraczewicach poprawiono instalację oświetlenia zewnętrznego pałacu, za kwotę 1 100,00 zł.

 

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych środki z budżetu gminy przeznaczono na :


 

 • Promocję gospodarczą gminy Poniatowa. Przy udziale środków z RPO WL zakupiono materiały promocyjne, sprzęt komputerowy i fotograficzny, telebim, stoisko konferencyjne, witacze zorganizowano wyjazd na targi w Brześciu i Berlinie oraz wyposażono i zmodernizowano salę konferencyjną za kwotę 102 090,00 zł, z czego 86 776,50 zł pochodziło ze środków unijnych.

 • Realizację przedsięwzięcia o nazwie: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Poniatowa – planowanie strategiczne”. Głównym celem projektu było opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniatowa, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 63 960,00 zł.
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie strażnicy OSP w Spławach. Koszt zadania: 10 000,00 zł.
 • Modernizację boiska sportowego w Poniatowej Wsi w wysokości 1 000,00 zł.
 • Zakup beczek na wodę pitną, wraz z podwoziami do ich transportu za kwotę 27 220,00 zł. Zostały one przekazane do dysponowania PGK Sp. z o. o., która w sytuacjach kryzysowych będzie zaopatrywać mieszkańców w wodę pitną.