Aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej

informuje, że:

od 2 stycznia 2019 roku w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter), przyjmują w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

w II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;

w II i IV piątek miesiąca –psycholog kliniczny – terapeuta uzależnień i chorób związanych w zakresie psychologii, psychiatrii, depresji, poradnictwo.

Do zadań Punktu informacyjno-konsultacyjnego należy:

 • wstępna diagnoza problemów;
 • poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
 • udzielanie porad i informacji oraz motywowanie do leczenia zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych lub dotkniętych przemocą domową w zakresie prawnym, psychologicznym i socjalnym;
 • wsparcie uzależnionych podejmujących leczenie;
 • inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy;
 • poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;
 • kierowanie do poradni lecznictwa odwykowego;
 • prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi;
 • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej uzależnienia, współuzależnienia;
 • udostępnienie materiałów dotyczących problemów alkoholowych (odbiorcy: pacjenci punktu, placówek lecznictwa odwykowego);
 • współpraca z placówkami, w których przebywają osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem;
 • prowadzenie spotkań indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików;
 • informowanie o miejscach spotkań grup samopomocowych;
 • konsultacje telefoniczne.

W każdy dzień pracy Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 11 i 14, informacji zainteresowanym udziela  dwóch pracowników od 7:30 do 15:30.

W godzinach popołudniowych i wieczornych obsługiwany jest telefon zaufania: 81 820 43 16.

Ponadto osoby potrzebujące pomocy, wparcia, jak również członkowie ich rodzin,  mogą zgłaszać się w godzinach popołudniowych do siedziby Klubu „Animus” w Poniatowej, który mieści się w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter).