Aktualności

Burmistrz Poniatowej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Poniatowej na XXXIX sesji w dniu 28 czerwca br. udzielili Burmistrzowi Pawłowi Karczmarczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Poniatowa za 2020 rok. Zawiera on podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz realizację uchwał Rady Miejskiej.W wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednogłośnie, w obecności pełnego składu radnych (15 osób), udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie co do przedstawionych sprawozdań oraz uchwały Komisji Rewizyjnej, jak również pozytywnych opinii wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Poniatowej, również jednogłośnie (15 radnych) zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Poniatowej.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza, który jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z założeniami budżetu przy zachowaniu przepisów prawa i celowości ponoszonych wydatków.

W imieniu wszystkich radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska i Wiceprzewodniczący Rady Janusz Nowomiejski złożyli Burmistrzowi Poniatowej Panu Pawłowi Karczmarczykowi oraz Zastępcy Burmistrza Pani Anecie Poniatowskiej gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium za miniony rok pracy i życzyli dalszej dobrej współpracy i osiągania kolejnych sukcesów.