Aktualności

Klęski żywiołowe 2015 r.

Informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu miejskiego właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa

Formularze:

oświadczenie rolnika uprawy 2015 (1)

oświadczenie zwierzęta 2015 (2)

oświadczenie o stratach w sadach 2015 (Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)(3)

oświadczenie rolnika budynki 2015 (4)